1. כללי

1.1 מכללת לוינסקי לחינוך (להלן: "המכללה"), מחדשת בזאת את הענקת פרס לחקר ספרות הילדים העברית והכללית והוראתה ע"ש סופר הילדים, היוצר והמחנך לוין קיפניס ז"ל (להלן: "פרס קיפניס" או "הפרס").

1.2 הפרס ניתן החל משנת 1982 עד 2007 והפך למסורת בתרבות הישראלית. באמצעות חידוש מתן הפרס, מבקשת המכללה להביע את הוקרתה העמוקה למפעלו של לוין קיפניס ז"ל, שהיה מחלוצי ספרות הילדים בישראל, על תרומתו לספרות בפרט ולחינוך בכלל.

1.3 מטרת הענקת הפרס היא עידוד חוקרים צעירים המציגים נקודת מבט מקורית על תחום ספרות הילדים ועל הוראתה.

1.4 דרך הענקת הפרס: הפרס יוענק פעם בשנתיים, או בתקופה אחרת שתיקבע על ידי המכללה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקבוע בתקנון זה (להלן: "התקנון").

1.5 המכללה תהיה רשאית בכל שנה שבה יוענק הפרס לשנות את גובה הפרס לאותה שנה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המכללה להחליט להפסיק ו/או להשעות את חלוקת הפרס לתקופה מסוימת ו/או בכלל והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. קריטריונים כלליים למתן הפרס

2.1 הפרס יינתן על ספר שאופיו מחקרי או על כתב יד לספר של עבודת מחקר, שראו אור בארבע השנים שקדמו למועד פרסומו של התקנון והעונים על ההיבטים המפורטים בסעיפים 1.3-1.2 לעיל, או לפי כל קריטריון אחר שתקבע המכללה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "היצירה").

2.2 הפרס לא יינתן לאותו אדם יותר מפעם אחת בתוך תקופה של שש שנים.

2.3 ככל שיהיו תנאים נוספים להגשת מועמדות לפרס הם יפורסמו בקול קורא מטעם המכללה.

3. הגשת המועמדות לפרס

3.1 לקראת מועד הענקת הפרס, תפרסם המכללה קול קורא להגשת מועמדות לפרס אשר יכלול בין היתר את הפרטים הבאים: אופן הגשת המועמדות לפרס, המועד האחרון להגשת המועמדות לפרס, תאריך טקס הענקת הפרס וכל פרט אחר שתמצא המכללה לנכון לפרסמו.

3.2 את המועמדות לפרס אפשר להגיש באופן אישי או באמצעות המלצה של הוצאת ספרים בלבד.

3.3 המועמדים או הוצאת הספרים יגישו את היצירה בחמישה עותקים, בצירוף טופס מועמדות מלא למזכירות פרס קיפניס בדוא"ל: kipnis@levinsky.ac.il, מכללת לוינסקי לחינוך, רח' שושנה פרסיץ 15, ת"ד 48130 תל-אביב 6937808 וזאת עד למועד שיצוין בקול הקורא. את הטופס אפשר למצוא באתר המרכז ע"ש לוין קיפניס: (להלן: "אתר המרכז ע"ש קיפניס").

3.4 כאמור לעיל, תקופת הגשת המועמדות תיקבע ותפורסם על ידי המכללה לקראת מועד הענקת הפרס בקול הקורא. מובהר, כי המכללה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להודיע על קיצור תקופת הגשת המועמדות ו/או על הפסקתה ו/או על ביטולה והמועמד פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. הודעה על שינוי בתקופת הגשת המועמדות כאמור תפורסם באתר המרכז ע"ש קיפניס.

3.5 בהגשת המועמדות יצהיר המועמד, שהוא מקבל על עצמו את כל התנאים הקבועים בתקנון זה ובהזמנה להגשת מועמדות לאותה שנה, ומתחייב לפעול לפיהם.

3.6 על המועמד להגיש את המועמדות עד למועד האחרון להגשה, שיפורסם בקול הקורא כאמור בסעיף 3.1 לעיל, בחצות.

3.7 כל מועמדות שתוגש שלא בהתאם להוראות סעיפים 3.6-3.1 לעיל – לא תובא לדיון.

4. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס

4.1 מועמדות לפרס תוגש על יצירה, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל.

4.2 על היצירה להיות בהיקף מינימלי של עשרים אלף מילים.

4.3  על היצירה להיכתב בשפה העברית במקור.

4.4 על היצירה להיות משויכת לתחום "חקר ספרות הילדים העברית והכללית".

4.5 לא תוגש מועמדות ולא יזכה בפרס מי שזכה בפרס כספי אחר בגין יצירה זו.

5. ועדת הפרס

5.1 ועדת הפרס תמנה חמישה חברים, אשר יהיו ברובם אנשי אקדמיה, אשר תחום עיסוקם הוא חקר ספרות הילדים והספרות הכללית, או סופרי ילדים בעלי שם, בהתאם לבחירתה הבלעדית של המכללה (להלן: "ועדת הפרס" או "הוועדה").

5.2 ועדת הפרס תיבחר ברוב קולות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הזוכה/הזוכים בפרס.

5.3 ועדת הפרס תכתוב פרוטוקול מדויק ומלא של הדיונים, של הליך בחירת הזוכה/הזוכים ושל כל מידע הקשור בבחירת הזוכה/הזוכים בפרס.

5.4 חבר ועדת הפרס לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדויות שהוגשו לקבלת הפרס. ככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדים שהוגשו, יתפטר חבר הוועדה כאמור.

5.5 בכל מקרה שבו חבר ועדת הפרס יתפטר מתפקידו או יחדל מלתפקד כחבר בוועדת הפרס מכל סיבה אחרת, ימנה דיקן הפקולטה הרב-תחומית במכללה שופט נוסף לצורך בחירת היצירה הזוכה וזאת כדי שוועדת הפרס תמנה חמישה חברים.

6. הליך הבחירה

6.1 ועדת הפרס תבחן אם כל אחת מהיצירות שיוגשו כמועמדות לפרס עומדת בתנאי הסף כאמור בסעיף 4 לעיל, והוגשה בהתאם להוראות סעיף 3 לעיל. רק יצירות העומדות בכל התנאים האמורים יועברו לבחינת ועדת הפרס. החלטת ועדת הפרס סופית ואינה ניתנת לערעור.

6.2 היצירות העומדות בתנאים הקבועים בסעיפים 3 ו-4 לעיל, יועברו לוועדת הפרס באופן אנונימי, ללא ציון פרטי היוצר או כל פרט מזהה אחר, למעט ציון אם היצירה נכתבה על ידי יוצר מקרב תלמידי המכללה.

6.3 ועדת הפרס תקבע לעצמה את נוהלי העבודה ואת מתכונת הבחירה של היצירות הספרותיות שייכללו ברשימת היצירות המועמדות לפרס באותה שנה.

6.4 החלטות ועדת הפרס בבחירת היצירות הזוכות בפרסים יתקבלו פה אחד או ברוב קולות.

6.5 כל החלטות ועדת הפרס לפי תקנון זה יהיו סופיות.

6.6 דיוני ועדת הפרס יישמרו בסודיות ולא ייכתב פרוטוקול של דיוני ועדת הפרס, אלא של החלטותיה בלבד.

7. חיסיון

7.1 עד לפרסום הרשמי של הודעה על הזוכה/הזוכים בפרס, שם הזוכה/הזוכים בפרס ושמות חברי ועדת הפרס יהיו חסויים וההחלטה תישמר בסודיות, לרבות על ידי הזוכה/הזוכים בפרס.

7.2 סיכום מהלך הדיונים, נימוקי החלטת ועדת הפרס למתן הפרס ושמות המועמדים לפרס יישארו חסויים גם לאחר פרסום שם הזוכה בפרס.

8. הענקת הפרס

8.1 דיקן הפקולטה הרב-תחומית במכללה אחראי באופן אישי וישיר על הענקת הפרס ועל אופן פרסום התוצאות.

8.2 הפרס יוענק לזוכה/לזוכים על ידי ועדת הפרס. בסמכותה של ועדת הפרס להחליט ברוב קולות שלא להעניק את הפרס אם לא יימצא מועמד הראוי לפרס.

8.3 המכללה תהא רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרס יוענק לכמה מועמדים והמכללה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי את סוג הפרס שיוענק ו/או את גובה הפרס שיוענק ו/או את אופן חלוקת הפרס בין הזוכים (ככל שיוחלט על חלוקתו לכמה מועמדים) ואף לקבוע, כי לא יהיה כל זוכה והפרס לא יוענק לאף מועמד.

8.4 הודעה על הזכייה בפרס והעברת הפרס לזוכה/לזוכים ייעשו באופן ובמועד שייקבעו על ידי המכללה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.5 טקס הענקת הפרס ייערך לקראת סוף שנת הלימודים האקדמית של שנת הענקת הפרס במועד ובמקום שייקבעו על ידי המכללה. המכללה תודיע לזוכה/לזוכים על דבר הזכייה ועל מועד הענקת הפרס לכל הפחות חודש ימים טרם מועד הענקת הפרס.

8.6 הפרס הוא פרס אישי ועל כן על הזוכה בפרס להשתתף אישית בטקס הענקתו. אם מסיבה מוצדקת, שתהיה מקובלת על המכללה, לא יוכל הזוכה להשתתף בטקס, יהא עליו לדאוג לממלא מקום שיקבל את הפרס במקומו ובתנאי שממלא מקום זה יהיה מקובל על המכללה והדבר יתואם עם המכללה מראש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה כזה, על ממלא המקום להצטייד בייפוי כוח חתום על ידי הזוכה/הזוכים לצורך קבלת הפרס. מובהר במפורש, כי במקרה שבו יקבל/ו הזוכה/הזוכים את הפרס באמצעות ממלא מקום, יהווה הדבר אמצעי טכני ובשום צורה ובאופן לא יתפרש הדבר כאילו ממלא המקום יקבל את הפרס אישית, במקום הזוכה/הזוכים. ככל שלא יתמלאו כלל התנאים הללו תבוטל הזכאות לפרס.

8.7 הפרס הוא ביטוי להוקרה ולהערכה, ובשום מקרה לא יהווה תשלום של שכר, משכורת או תגמול אחר לזוכה בו, ולא כתחליף לתשלומים כאלה בצורה שהיא.

8.8 אין באמור בתקנון כדי לחייב את המכללה ו/או את מרכז לוין קיפניס במכללה להעניק את הפרס אם בכלל ואם בשנה מסוימת.

8.9 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה/הזוכים בפרס ואת שמות המועמדים בפרסומים שונים והזוכה/הזוכים מוותרים על כל טענה או דרישה בקשר לכך ויהיו מנועים מלהעלותן, לרבות בכל הקשור לפגיעה בפרטיות, לשון הרע וכיוצא בזה.

9. ויתור על טענות והוראות כלליות

9.1 בהגשת מועמדתו לפרס המועמד מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא והבין את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המועמד, כי תקנון זה יחול עליו והוראותיו יחייבו אותו לכל דבר ועניין, וזאת כתנאי יסודי למועמדותו לפרס. כן מובהר, כי המועמד פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למועמדתו ו/או רישום מועמדתו ו/או לקבלת הפרס ו/או לאי קבלתו בלא יוצא מן הכלל.

9.2 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של התקנון ו/או את תנאי הגשת המועמדות לפרס ו/או את אופן בחירת הזוכה בפרס ו/או להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם, ולבטלם בכל עת, ללא הודעה מראש ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בדרך או באופן שיוחלט על ידי המכללה ולמועמדים ו/או למי מטעמם, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

9.3 המועמדים ו/או הרוצים להגיש את מועמדותם, מצהירים ומסכימים בזאת, כי המכללה ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לנמק או להסביר את החלטותיהם בקשר לקביעת הזוכה ו/או בקשר לקביעת הזוכים ו/או בקשר למתן ו/או לאי מתן הפרס ו/או בקשר לאופן חלוקת הפרס וכי החלטות אלו יהיו כאמור, סופיות ויחייבו את המועמדים ו/או את המעוניינים להגיש את מועמדותם.

9.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הענק הפרס, יגברו הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

9.5 תקנון זה מסדיר את תנאי המועמדות לפרס והוא חוזה לכל דבר ועניין ועצם הגשת המועמדות לפרס מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

9.6 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר תקף במידה שווה הן לגבר הן לאישה.